ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Wednesday, November 24, 2010

Bheeshma Senadhipathya- Patla Sateesh Shetty

Bhagavatharu: Patla Sateesha Shetty
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Guruprasada Bolinjadka

Bheeshma: Dr. M Prabhakara Joshi
Kaurava: Sunnambala Vishweshwara Bhat
Krishna:
Arjuna: