ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, June 30, 2014

Karnarjuna(Shalya Ratha Tyaga) - Tulukoota Bangalore 29-06-2014


Karnarjuna(Shalya Ratha Tyaga) - Tulukoota Bangalore 29-06-2014


Bhagavataru: L N Kalchar,
Maddale: Krishnamoorthy Pangannaya,
Chende: Jayaprakash


Arjuna: Vighnesh Sharma, 
Karna: Sudhanva Deraje, 
Shalya: Shashanka Arnady, 
Krishna: Rajesh Ajjavara, 
Ashvasena: Muliya Raghuram Click to download


Tuesday, June 3, 2014

Keerikkadu Master Vishnu Bhatta Janma Shatamanotsva Talamaddale Recordings(Jun 1 2014)


June1 2014 Bangalore
Talamaddale1/4 - Bharathagamana
Bhagavataru: Puttur Ramesh Bhat
Maddale: Krishna Prakash Ulithaya
Chende: PV Paramesh

Bharatha: Uduvekodi Subbappaya, 
Rama: Moodambailu Gopalakrishna Shastri
Lakshmana: G K Bhat Seraje, 
Vasishta: Pakalakunja Shyama Bhat


Talamaddale2/4-Samara Sannaha-Part1/2
 
Bhagavataru: Lakshmeenarayana Kalcharu
Maddale: Ravishankara Badekkila
Chende: Jaya Prakash
Dharmaraya:  Dr Ramananda Banari 
Krishna:  Seraje Seetharam Bhat
Bheema: Atradi Appunayak
Droupadi:  Narayana Yaji
Sahadeva: Mujooru Narayana Bhat
Arjuna: Muliya Raghuram 

Click here to download.
------------------------------------------------

Talamaddale2/4-Samara Sannaha-Part2/2
Bhagavataru:Siribagilu Ramakrishna Mayya
Maddale:Krishna Prakash Ulithaya
Chende:Jaya Prakash


Bheema:Atradi Appunayak
Droupadi: Narayana Yaji
Click here to download
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Talamaddale3/4 - Shreekrihna Sandhana

Bhagavataru:Puttur Ramesh Bhat
Maddale:Krishna Prakash Ulithaya,
Chende:PV Paramesh

Shreekrishna: Dr Prabhakara Joshi
Kaurava: Ujire Ashoka Bhat
Vidhura: Pakalakunja Shyama Bhat
 
 Click here to download 
 -----------------------------------------------------------------Talamaddale4/4 - Karna Bhedana


Bhagavataru: Siribagilu Ramakrishna Mayya
Maddale:Krishna Prakash Ulithaya and PV Paramesh
Chende:PV Paramesh

Shreekrishna: Vasudeva Ranga Bhat
Karna: Sunnambala Vishweshwara Bhat

 
Click here to download 
Download artist info text file