ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, September 24, 2010

Balipa - Indrajithu Kalaga Padyagalu


Indrajithu Kalaga Padyagalu
Bhagavataru: Balipa Narayana Bhagavatharu
Chende: Devananda Bhat
Maddale: PAdmanabha Upadhyaya
Place: Kaeelu Talamaddale Saptaha 2009,
Date: 19-08-2009
Related: Videos uploaded www.youtube.com/lanabhat

Click here to download

In photo, From left - Padmanabha Upadhyaya, Unknown , Balipa Narayana Bhagavataru

Balipa Narayana Bhagavatha songs from GadayuddhaGadayuddha Padyagalu

Bhagavataru: Balipa Narayana Bhagavatharu
Chende: Peruvayi Narayana Bhat
Maddale:
Date: Saturday, October 25, 2008
Place: Townhall Mangalore

Click here to download

Ammannaya - Balaleele-Poothanee Samhara- Kamsavadhe SongsBalaleele kamsavadhe Padyagalu

Date: Friday, July 18, 2008
Bhagavataru: Dinesh Ammannaya
Chende: Delanthamajalu Subrahmanya Bhat
Maddale: Murari Puttur

Click here to download

In Photo:
Himmela: Kadambalithaya, Ammannaya, Delanthamajalu
Mummela: G K Bhat Seraje, Ishwara Prasada Dharmasthala