ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Wednesday, September 11, 2013

Angada Sandhana - Suchithra Bangalore Sep 8 2013


Angada Sandhana - Suchithra Bangalore Sep 8 2013
Bhagavataru: Padyana Ganapathi Bhat
Chende: Ravishankara Badekkila
Maddale: Avinash Baipadithaya

Angada: Sarpangala Ishwara Bhat
Prahasta: Dr Prabhakara Joshi
Ravana: Sudhanva Deraje

Click here to download