ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Thursday, December 15, 2011

Shreerama Parandhama-Purushottama Bhat


Bhagavataru: Purushottama Bhat, Rajarama Holla
Maddale , Chende: Krishnaraja Nandalike, Vishweshwara Bhat Bare, Raghavendra Rao Manjanady

SriRama: Radhakrishna Kalchar
Lakshmana: Vadiraja Kalluraya
Kalapurusha: Hareesh Bolantimogaru
Doorvasa: Pakalakunja Sham Bhat

Click to download

Tuesday, August 30, 2011

Girija Kalyana Padyagalu Thenkabailu Thirumaleshvara Shastri

Girija Kalyana Padyagalu 
Bhagavataru: Thenkabailu Thirumaleshvara Shastri
Chende-Maddale:
Place: Kairangala
Date: Sunday, December 20, 2009