ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, August 30, 2014

Koramangala Talamaddale Saptaha 2014 - Shara Sethu Bandhana-Seethapahara 09-08-2014


Bhagavataru: Sri Sri Keshavananda Bharathi Teertha Shreepadangalavaru
Piteelu: Vidvan Moodnooru Raghavan
Maddale: Sunil Bhandari, Krishnamoorthy Pangannaya
Chende: Divana Shankar Bhat, Krishna Moorthy Pangannaya,
Chakratala: Sharavooru Shrinivasa Rao

Hanumantha: Vidvan Hiranya Venkatesh Bhat
Arjuna: Argodu Mohandas Shenoi
Vruddha Vipra: M L Samaga

Ravana: Dr Keerikkadu Ramananda Banari
Seethe: Bare Keshava Bhat
Jatayu: Rajendra Kalluraya


Koramangala Talamaddale Saptaha 2014 - Prasanga6- Shrikrishna Sandhana 08-08-2014


Prasanga6- Shrikrishna Sandhana 08-08-2014
 
Bhagavataru: Sri sri and Puttige Rahurama Holla
Pitilu: Vidvan Moodnooru Raghavan
Maddale: Sunil Bhandari, Ganesh Bhat
Chende: Divana Shankara Bhat, Krishnamoorthy Pangannaya
Chakratala: Ganesh Bhat, Divana Shankara Bhat

Shreekrishna1: Bare Keshava Bhat
Dharmaraya: Paneyala Raviraja
Bheema: Argodu Mohandas Shenoi
Droupadi: M L Samaga
Shreekrishna2: Vidvan Hiranya Venkatesh Bhat
Vidura: Rajendra Kalluraya
Kaurava: Dr Keerikkadu Ramananda Banari


Click here to download/Listen
Koramangala Talamaddale Sapthaha 2014- Prasanga5- Shoorpanakha Mana Bhanga- Indrajithu Kalaga 07-08-2014

Prasanga5- Shoorpanakha Mana Bhanga- Indrajithu Kalaga 07-08-2014

Bhagavataru: Sri sri and Puttige Raghurama Holla
Maddale: Sunil Bhandari, Ganesh Bhat
Chende: Krishna Moorthy Pangannaya.
Chakratala: Ganesh Bhat, Shreenivas Rao Sharavooru

ShreeRama: ML Samaga
Lakshmana: Keyyooru Narayana Bhat , Argodu Mohandas Shenoi
Shoorpanakhe: Dr Keerikkadu Ramananda Banari

Indrajitu: Bare Keshava Bhat, Paneyala Raviraja
Hanumantha: Vidvan Hiranya Venkatesha Bhat
Seethe: Rajendra Kalluraya

Shoorpanakha Mana Bhanga - Indrajithu Kalaga 
Click here to download/listen

Indrajithu Kalaga
Click here to Download/ListenFriday, August 29, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga4- Karnarjuna 06-08-2014

 
Prasanga4- Karnarjuna 06-08-2014 
 
Bhagavataru: Sri Sri and Dinesh Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende:  Padyana Shankaranarayana Bhat, Lakshmeesha Ammannaya, Punchithaya
Chakratala: Ganesh Bhat

Shalya: Keerikkadu Dr Ramananda Banari
Karna: Argodu Mohandas Shenoi
Arjuna: Raviraja Paneyala
Shreekrishna: Bare Keshava Bhat
Sarpastra: Keyyooru Narayana Bhat

 Click here to download/Listen

In photos: 
Photo 1:- Paneyala as Arjuna and Argodu as Karna, Himmela: L Ammannaya, D Ammannaya and Padyana
Photo 2:  Paneyala, Bare Keshava Bhat, Argodu
Photo 3: Himmela
Photo 4: Dr Banari and Shenoi 

Thursday, August 28, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 3 : Veeramani Kalaga 5-8-14


Prasanga3- Veeramani 05-08-2014

Bhagavataru: Sri Sri and Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende:  Padyana Shankaranarayana Bhat, Krishnamoorthy Pangannaya
Chakratala: Ganesh Bhat

Veeramani: Argodu Mohandas Shenai
Hanumantha: Vidvan Umakanth Bhat
Shatrughna: Raviraja Paneyala
Ishwara: Bare Keshava Bhat
Rukmanga, Shree Rama: Rajendra Kalluraya


Click here to download

Shri Vidvan Umakanth Bhat, Shri Padyana Shankaranarayana Bhat(Maddale), Shri Dinesh Ammannaya, Shri Krishnamoorthy Pangannaya, Shri Raviraja Paneyala

  
Shri Padyana Shankaranarayana Bhat(Maddale), Shri Dinesh Ammannaya, Shri Krishnamoorthy Pangannaya, Shri Keshava Bhat Bare


Shri Vidvan Umakanth Bhat, Shri Lakshmeesha Ammannaya, Shri Padyana Shankaranarayana Bhat, Shri Keshava Bhat Bare with Sri Sri.

Monday, August 25, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 2 : Vamana Charitre 4-8-14


Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 2 : Vamana Charitre 4-8-14

Bhagavataru: Sri Sri Sri Keshavananda Bharathi teertha shreepadangalu and Dinesh Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Lakshmeesha Ammannaya

Bali: Vidvan Umakantha Bhat Melukote
Vamana: Mohandasa Shenoi
Kashyapa: Raviraja Paneyala
Shukracharya: Bare Keshava Bhat

Click to download

Saturday, August 16, 2014

Koramangala Talamaddale Saptha: Prasanga 1 : Krishnarjuna Kalaga

Sri Sri Chaturmasya Yakshagana Talamaddale Saptaha - Edaneeru Mutt Koramangala BangalorePrasanga1 - Krishnarjuna
Date: 03 08 2014, Koramangala Shreekrihna Matha Bangalore

Bhagavataru: Dinesh Ammannaya
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya and Ganesh Bhat Bellare
Chende: Lakshmeesha Ammannaya

Shreekrishna: Mohandasa Shenoi
Arjuna: Raviraja Paneyala
Subhadre: Bare Keshava Bhat
Daruka,Ishvara: Rajendra Kalluraya

Click here to download