ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, September 24, 2010

Ammannaya - Balaleele-Poothanee Samhara- Kamsavadhe SongsBalaleele kamsavadhe Padyagalu

Date: Friday, July 18, 2008
Bhagavataru: Dinesh Ammannaya
Chende: Delanthamajalu Subrahmanya Bhat
Maddale: Murari Puttur

Click here to download

In Photo:
Himmela: Kadambalithaya, Ammannaya, Delanthamajalu
Mummela: G K Bhat Seraje, Ishwara Prasada Dharmasthala

No comments:

Post a Comment