ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, September 24, 2010

Balipa - Indrajithu Kalaga Padyagalu


Indrajithu Kalaga Padyagalu
Bhagavataru: Balipa Narayana Bhagavatharu
Chende: Devananda Bhat
Maddale: PAdmanabha Upadhyaya
Place: Kaeelu Talamaddale Saptaha 2009,
Date: 19-08-2009
Related: Videos uploaded www.youtube.com/lanabhat

Click here to download

In photo, From left - Padmanabha Upadhyaya, Unknown , Balipa Narayana Bhagavataru

No comments:

Post a Comment