ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 12, 2015

Karnarjuna Kalaga 10-10-2015: Leelavathi Baipadithaya-Harinarayana Baipadithaya: Dheemgina Kalakendra Bengaluru


Dheemgina Kalakendra Bengaluru - Karnarjuna Kalaga Yakshagana Talamaddale
Oct 10 2015, Ka Sa Pa Chamarajapete
 
Himmela:
Bhagavataru: Smt Leelavathi Baipadithaya
Maddale: Sri Harinarayana Baipadithaya
Chende: Avinash Baipadithaya

Shreekrishna: VijayShankar Alva Mitthalike
Karna: Sri Avinash Ubaradka
Arjuna: Sudhakar Jain

Shalya: Baba Shankar Alva
Sarpastra: Surendra Shetty

Download Link
IntroAvinash Ubaradka - Sudhakar JainVijayShankar Alva Mitthalik
VijayShankar Alva Mitthalike- Sudhakar Jain
Avinash Ubaradka - Dr Baba Shankar Alva
Dr Baba Shankar Alva

Ubaradka - Surendra Shetty
No comments:

Post a Comment