ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 12, 2015

Yakshagana Talamaddale Valivadhe: Dheemgina Kalakendra Bengaluru

Bhagavatike: Prasad Cherkady
Chende, Maddale: Venu Mambady
Maddale: LN

Shreerama: Shahikanth Shetty
Vali: Avinash Ubaradka
Sugreeva: Pavan Kervashe
Tare: Dr Baba Shankar Alva

Oct 11 2015, Shadja Kalakendra , Malleshwaram

Download/Listen

No comments:

Post a Comment