ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, September 30, 2017

120.Veeramani Kalaga (Chandrayya Purohit, Shashtyabdhi, Belthangadi)

Chandrayya Purohit, Shashtyabdhi, Belthangadi
Veeramani Kalaga

27 Aug 2016

Bhagavataru: Devaraja Aikala, Balipa Shivashankara
Maddale: Chaitanya Padyana
Chende: Guruvayanakere Chandrashekhara Acharya

Shatrughna: Ganesh Shetty Kannadikatte
Hanuma: Sankadagundi Ganapati Bhat
Veeramani: Hiranya Venkateshvara Bhat
Ishwara: Jabbar Sam Mo
Shreerama: Sudhakara Jain Hosabettuguttu

https://drive.google.com/open?id=0B62TykJeO5kxdjJSMm4xTGt5dWs

No comments:

Post a Comment