ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, September 30, 2017

ತಾಳಮದ್ದಳೆ: ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕಾರ್ಕಳ Oct 17 2016


ತಾಳಮದ್ದಳೆ: ಮಹಾಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ದಿನಾಂಕ: Oct 17 2016
ಸ್ಥಳ: ಕಾರ್ಕಳ

ಹಿಮ್ಮೇಳ:
ಭಾಗವತರು: ಪುತ್ತಿಗೆ ರಘುರಾಮ ಹೊಳ್ಳ
ಮದ್ದಳೆ:  Upadhyaya
ಚೆಂಡೆ:
ಚಕ್ರತಾಳ:

ಮುಮ್ಮೇಳ:
ಕೌಶಿಕ:
ವಸಿಷ್ಟ:
ತ್ರಿಶಂಕು:
ವಾಸಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ದೇವೇಂದ್ರ:

Kaushika:Jabbar Sam Mo;
Vasishta:Vasudeva Ranga Bhat;
Trishanku:Radhakrishna Kalchar;
Vaasishta:Ramana Acharya;
Vishwamitra:Ujire Ashoka Bhat;
Devendra:Ramana Acharya

Recording: Dinesh Sharma,Recording Mela

https://drive.google.com/open?id=0B62TykJeO5kxeUx6Y2twU2ZEZWc

No comments:

Post a Comment