ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, September 30, 2017

122.Partha Sarathya(Shaktinagara)

Shreekrishna Janmashtami

122.Partha Sarathya(Shaktinagara)   
Prasanga:Partha Sarathya       
Date:25-Aug-16   
Janmashtami,Shaktinagara, Gopalakrishna Devasthana,            

Bhagavataru:Puttige Raghurama Holla   

Chende-Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat;
Subrahmanya Shastri Manimunda   


Kaurava:Dr M Prabhakara Joshi;
Balarama:Vidvan Hiranya Venkateshwara Bhat;
Shreekrishna:Vasudeva Ranga Bhat;
Arjuna:Seraje Seetharama Bhat               

https://drive.google.com/open?id=0B62TykJeO5kxcGVpZHBhZGpiUkk

No comments:

Post a Comment