ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 4, 2010

Magadha Vadhe- Balipa Narayana BhagavataruMagadha Vadhe Ganji Matha full Thalamaddale audio

Date: Sunday, December 13, 2009, 3:57:38 PM
Bhagavataru: Balipa Narayana Bhagavatha
Maddale: Padmanabha Upadhyaya
Chende: Devananda Bhat

Mummela: Bheema: Sunnambala Vishweshwara Bhat, Magadha: Uduvekodi Subbappayya, Krishna:Moodambailu Goplakrishna Shashtri

Click here to download

In Photo: Balipa Narayana Bhagavataru, Photo by Lanabh@

2 comments: