ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 4, 2010

Veeramani Kalaga-Thenkabailu Muraleekrishna


Veeramani Kalaga

Bhagavatike: Muraleekrishna Shastri Tenkabailu

Chende: Niduvaje Shankara Bhat
Maddale: Sheni Subrahmanya Bhat

Mummela:
Shatrughna-Raama: Ravishankara Bhat
Hanumanta: Hareesh Bolantimogaru
Veeramani: Devakana Krishna Bhat
Rukmanga : Kiran Kudrekodlu
Ishwara: Pakalakunja Shyama Bhat

Click here to Download
Photo: Dinakara Gokhale as Devendra, by Lanabh@

No comments:

Post a Comment