ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 4, 2010

Manishada- Rajarama Holla

Himmela:
Bhagavataru: Kairangala Rajarama Holla
Maddale: Anegundi Ganapati Bhat
Chende: Perla Ganapathi Bhat

Mummeladalli Kootamahajagattu Mangalpadi Angasamshte ya kalavideyaru
Daksha : Kumari Rajashree Bayaru
Rooksha: Smt Shreelatha Nagesh & Smt Mallika
Vikshipta: Smt Leela S Holla
Mandamati: Smt Sulochana Navada
Pungava: Smt Saraswati Holla
Sairini: Jayalakshmi Karanta
Saptarshi: Smt Yashodha Ganesh
Valmeeki: Kumari Rajashree Bayaru
Brahma: Smt Jayalakshi Mayya


Click here to download

No comments:

Post a Comment