ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, October 4, 2010

Pratiswarga (Trishanku)- Punchittaya

Bhagavataru : Satyanarayana Punchittaya Perla
Chende: Perla Ganapathi Bhat
Maddale: Nandalike Krishnaraja Bhat
Trishanku: Radhakrishna Kalchar
Devendra: Pakalakunja Sham Bhat
Vasishta: Vadiraja Kalluraya
Kaushika: Hareesh BolantimogaruClick here to download
Photo: Ubaradka Umesh Shetty as Devendra, by Lanabh@

No comments:

Post a Comment