ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, August 16, 2014

Koramangala Talamaddale Saptha: Prasanga 1 : Krishnarjuna Kalaga

Sri Sri Chaturmasya Yakshagana Talamaddale Saptaha - Edaneeru Mutt Koramangala BangalorePrasanga1 - Krishnarjuna
Date: 03 08 2014, Koramangala Shreekrihna Matha Bangalore

Bhagavataru: Dinesh Ammannaya
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya and Ganesh Bhat Bellare
Chende: Lakshmeesha Ammannaya

Shreekrishna: Mohandasa Shenoi
Arjuna: Raviraja Paneyala
Subhadre: Bare Keshava Bhat
Daruka,Ishvara: Rajendra Kalluraya

Click here to download

No comments:

Post a Comment