ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Friday, August 29, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga4- Karnarjuna 06-08-2014

 
Prasanga4- Karnarjuna 06-08-2014 
 
Bhagavataru: Sri Sri and Dinesh Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende:  Padyana Shankaranarayana Bhat, Lakshmeesha Ammannaya, Punchithaya
Chakratala: Ganesh Bhat

Shalya: Keerikkadu Dr Ramananda Banari
Karna: Argodu Mohandas Shenoi
Arjuna: Raviraja Paneyala
Shreekrishna: Bare Keshava Bhat
Sarpastra: Keyyooru Narayana Bhat

 Click here to download/Listen

In photos: 
Photo 1:- Paneyala as Arjuna and Argodu as Karna, Himmela: L Ammannaya, D Ammannaya and Padyana
Photo 2:  Paneyala, Bare Keshava Bhat, Argodu
Photo 3: Himmela
Photo 4: Dr Banari and Shenoi 

No comments:

Post a Comment