ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Saturday, August 30, 2014

Koramangala Talamaddale Saptaha 2014 - Shara Sethu Bandhana-Seethapahara 09-08-2014


Bhagavataru: Sri Sri Keshavananda Bharathi Teertha Shreepadangalavaru
Piteelu: Vidvan Moodnooru Raghavan
Maddale: Sunil Bhandari, Krishnamoorthy Pangannaya
Chende: Divana Shankar Bhat, Krishna Moorthy Pangannaya,
Chakratala: Sharavooru Shrinivasa Rao

Hanumantha: Vidvan Hiranya Venkatesh Bhat
Arjuna: Argodu Mohandas Shenoi
Vruddha Vipra: M L Samaga

Ravana: Dr Keerikkadu Ramananda Banari
Seethe: Bare Keshava Bhat
Jatayu: Rajendra Kalluraya


No comments:

Post a Comment