ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Thursday, August 28, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 3 : Veeramani Kalaga 5-8-14


Prasanga3- Veeramani 05-08-2014

Bhagavataru: Sri Sri and Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende:  Padyana Shankaranarayana Bhat, Krishnamoorthy Pangannaya
Chakratala: Ganesh Bhat

Veeramani: Argodu Mohandas Shenai
Hanumantha: Vidvan Umakanth Bhat
Shatrughna: Raviraja Paneyala
Ishwara: Bare Keshava Bhat
Rukmanga, Shree Rama: Rajendra Kalluraya


Click here to download

Shri Vidvan Umakanth Bhat, Shri Padyana Shankaranarayana Bhat(Maddale), Shri Dinesh Ammannaya, Shri Krishnamoorthy Pangannaya, Shri Raviraja Paneyala

  
Shri Padyana Shankaranarayana Bhat(Maddale), Shri Dinesh Ammannaya, Shri Krishnamoorthy Pangannaya, Shri Keshava Bhat Bare


Shri Vidvan Umakanth Bhat, Shri Lakshmeesha Ammannaya, Shri Padyana Shankaranarayana Bhat, Shri Keshava Bhat Bare with Sri Sri.

No comments:

Post a Comment