ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Monday, August 25, 2014

Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 2 : Vamana Charitre 4-8-14


Koramangala Thalamaddale Saptaha - Prasanga 2 : Vamana Charitre 4-8-14

Bhagavataru: Sri Sri Sri Keshavananda Bharathi teertha shreepadangalu and Dinesh Ammannaya
Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat and Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Lakshmeesha Ammannaya

Bali: Vidvan Umakantha Bhat Melukote
Vamana: Mohandasa Shenoi
Kashyapa: Raviraja Paneyala
Shukracharya: Bare Keshava Bhat

Click to download

No comments:

Post a Comment