ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Tuesday, October 11, 2016

Bheeshma Senadhipatya Karmabandha - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale4 Aug 12 2016

Prasanga:Bheeshma Senadhipatya Karmabandha
August 12 2016
Kemmayi , Puttur, Sri Sri Keshavananadabharati Svamigala Chaturmasya
 
Bhagavataru: Dinesh Ammannaya, Ramesh Bhat Puttur

Maddale: Padyana Shankaranarayana Bhat(Prarambhada Maddale Bahusha), Krishnaprakash Ulithaya(Konege),Divana Shankara Bhat , Raghava Ballal

Bheeshma(Senadhipathya): K Govinda Bhat
Bheeshma(Karmabandha): Bare Keshava Bhat
Kourava: Argodu Mohanadasa Shenoy
Shreekrishna: Sri Harinarayana Dasa Asranna
Arjuna: Seraje Seetharam Bhat

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain
 
Download Part1
Download Part2

No comments:

Post a Comment