ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Tuesday, October 11, 2016

Magadha Vadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale7 Aug 15 2016

Magadha Vadhe - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale7 Aug 15 2016 
Prasanga: Magadha Vadhe
Year: 2016
Aug 15, Kemmayi Edaneeru Sri Chaturmasya


Bhagavataru: Kuriya Ganapathi Shastri, Sri Sri Keshavananda Bharati Svamiji
Maddale:  Padyana Shankarayana Bhat, Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Jagannivasa Rao Puttur
Chakratala: Divana Shankara Bhat, Jagannivasa Rao Puttur

Shreekrishna: Dr Ramananda Banari, Hiranya Venkateshwara Bhat
Magadha: Umakanta Bhat Kerekai
Dharmaraya: Na KAranta Peraje
Bheema: Rajendra Kalluraya
Arjuna: Rama Joisa

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu)

Download Part1
Download Part2

No comments:

Post a Comment