ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Tuesday, October 11, 2016

Panchavati Shoorpanakha Manabhanga - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale3 Aug 11 2016

Prasanga: Panchavati, Shoorpanakha Manabhanga
Year:2016
August 11, Kemmayi, Edaneeru Sri Chaturmasya

Dvandwa Bhagavataru:Puttige Raghurama Holla, Dinesh Ammannaya
Maddale: Lakshmeesha Ammannaya
Chende: Divana Shankara Bhat

Shreerama: M L Samaga
Lakshmana: Shambhu Sharma
Shoorpanakhi: Hiranya Venkateshwara Bhat
Munigalu: Rama Joisa Bellare, Rajendra Kalluraya

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain 

Download

No comments:

Post a Comment