ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Tuesday, October 11, 2016

Sudhanvarjuna - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale6 Aug 14 2016

Sudhanvarjuna  - Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale6 Aug 14 2016 

Prasanga: Sudhanvarjuna Kalaga,
Kavi: Hattiyangadi Rama Bhat

Year: 2016
Aug 14, Kemmayi, Sri Sri Chaturmasya

Bhagavataru: Sri Sri Keshavananda Bharati Svamiji, Satyanarayana Punchithaya
Maddale:  Ananta Padmanabha Pathak, P G Jagannivasa Rao
Chende: Krishnaprakash Ulithaya
Chakratala: Rama Joisa Bellare

Mummela:
Hamsadhwaja: Bare Keshava Bhat
Shreekrishna: Dr Ramananda Rao Banari
Sudhanva: Vidvan Umakanth Bhat Kerekai
Arjuna: Sunnambala Vishweshwara Bhat
Shankha-Likhita: Rama Joisa, Rajendra Kalluraya
Mantri: Devakana Krishna Bhat

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu)

Download Part1
Download Part2


No comments:

Post a Comment