ಧ್ವನಿ ಶೋಧನೆ:

Tuesday, October 11, 2016

Bheeshma Vijaya Edaneeru Sri Sri Chaturmasya Kemmyi 2016 Talamaddale2 Aug 10 2016

Prasanga: Bheeshma Vijaya
Year:2016
August 10, Kemmayi , Edaneeru Sri Chaturmasya

Bhagavataru: Puttige Raghurama Holla
Himmela: Delantamajalu Subrahmanya Bhat, Divana Shankara Bhat, Krishnaprakash Ulithaya(Shuruvige)

Bheeshma: Ujire Ashoka Bhat
Ambe: Hareesha Bolantimogaru
Brahmana: Rajendra Kallooraya
Salva: Permude Jayaprakash Shetty
Parashurama: Shambhu Sharma

Saptahada Prayojakaru: Keelaru Gopalakrishnayya Pratishtana Sampaje

Recording: Anjaneya Sound Systems Boluvar Puttur(Madhu), Sudhakar Jain

Download

2 comments: